Vítáme Vás na internetových stránkách Asociace náhradní výchovy, Lublaňská 33, 120 00 Praha 2

Představujeme Vám výzkumnou zprávu „Problémy, překážky a bariéry ústavní péče v perspektivě jejích pracovníků“, kterou zpracoval SIRIUS, o. p. s. ve spolupráci se Socio.factorem s. r. o. ZDE

Asociace náhradní výchovy na základě žádosti ze dne 27.7.2021 poskytla MŠMT k dispozici rozpracovaný materiál z roku 2017 s názvem a obsahem: „Návrh transformace systému ústavní/ochranné výchovy a preventivně výchovné péče“.

S materiálem zároveň odešla nabídka spolupráce na připravované novele (příp. novém zákonu) 109 o ÚV a OV autorů, kteří se na výše uvedeném podílí.

Děkuji všem, kteří se dosud na tvorbě účastnili a věřím, že buď bude materiál uchopen MŠMT a za naší spolupráce přetaven ve funkční Zákon 109 o ÚV a OV a pokud se tak nestane, doufám v dokončení díla našimi silami.

S materiálem zároveň odešla nabídka spolupráce na připravované novele (příp. novém zákonu) 109 o ÚV a OV autorů, kteří výše uvedeném podílí.

Miloš Picek
předseda ANV

Zveřejňujeme dopis, který jsme za ANV zaslali ministrovi školství ZDE
Odpověď MŠMT na dopis předsedy ANV ZDE

Jak se žilo dětským domovům v nouzové době? ZDE

Vyjádření ANV k reportáži TV Seznam ZDE

Sledujte web anv.webgarden.cz – informace pro boj s onemocněním COVID 19 ZDE

Výkonný výbor ANV dne 18. 03. 2020 odeslal ministrovi vnitra, ministrovi školství a Bezpečnostní radě státu následující podnět:

Vážení páni ministři, vážený pane předsedo,
dovolte, abych se na Vás obrátil s naléhavou prosbou ve věci zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, které jsou sdruženy v Asociaci náhradní výchovy (cca 90 zařízení). V těchto zařízeních je v současné době umístěno přibližně 6 500 dětí a odpovídající počet zaměstnanců. Tedy poměrně velmi vysoce koncentrovaný počet lidí v nepřetržitém provozu. ANV si udělalo rychlou analýzu napříč svými zařízeními jak typově (DD, DDŠ, VÚ, DÚ), tak i napříč územím ČR. Výsledkem analýzy je velmi složitá situace a neuspokojivý stav opatření, která jsou v současné době v ČR nastavena ve vztahu k nemoci Covid-19 a týkají se našich zařízení. Nejasná situace je umocněna různými pohledy, nařízeními a opatřeními institucí, které by měly situaci řešit, a to především MPSV, MŠMT a kraje. Dostávají (nedostávají) se nám různá doporučení, která jsou mnohdy protichůdná, rozdílná v řadě aspektů, atd. Obracíme se tedy na Vás s žádostí o sjednocení a nápravu v dané problematice.

Zásadní nedostatky shledáváme v následujících sedmi bodech:
1) MPSV jsou doporučovány a nezrušeny návštěvy dětí u osob odpovědných za výchovu, stejně tak, jako jsou doporučeny návštěvy těchto osob v našich zařízeních (dle stanoviska MPSV ze dne 17.3.2020 možno konzultovat tyto aktivity s příslušným lékařem a hygieniky). Jsme přesvědčeni, že míra ohrožení a možného přenosu na ostatní děti a zaměstnance našich zařízení je velmi vysoká.
DOPORUČENÍ: s okamžitou platností zastavit obě aktivity – jak tzv. dovolenky dětí u rodičů, tak návštěvy osob odpovědných v zařízeních.

2) V řadě případů se u dětí, které se vrací z dovolenek, projevily zdravotní problémy, teploty, atd. Lze předpokládat, že s návraty dalších se bude tento problém navyšovat. Ředitelem je nařízena karanténa těmto osobám. Došlo již ovšem k několika případům, kdy takovýto jedinec odmítá opatření – omezení pohybu, nošení roušek, atd. Někteří pak projevují vysokou míru agresivity a ohrožují ostatní děti a personál.
DOPORUČENÍ: přijmout opatření v součinnosti s Policií ČR, kdy by bylo možné takovéhoto jedince umístit do speciálního zařízení – otázka vazebních možností, řešení v rovině zdravotnických zařízení, atd.

3) Návštěvy OSPOD v našich zařízeních také nejsou striktně MPSV zrušeny a v některých případech i přes naše vysvětlování a argumentaci, že v současné době není vhodné zatěžovat naše zařízení riziky, jen těžko a složitě obracíme tento (v mnoha případech) administrativní a v aktuálním stavu společnosti i nepotřebný úkon.
DOPORUČENÍ: s okamžitou platností vydat nařízení MPSV tyto návštěvy zrušit (tím není samozřejmě dotčena telefonická a elektronická komunikace s dětmi).

4) Nikde v uplynulých dnech nezazněly, při jakýchkoliv informativních záležitostech (tiskové konference, metodické pokyny, atd.), skutečnosti o tom, že by naše zařízení, která splňují z hlediska provozu naprosto stejný výkon aktivit jako sociální služby, domovy důchodců, atd., měly být vybaveny ochranným materiálem (roušky, desinfekce, atd.).
DOPORUČENÍ: zařadit zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy do kategorie zdravotnictví, soc. služeb, policie, atd. a počítat se zásobováním výše uvedenými ochrannými pomůckami.

5) Naše zařízení, díky nepřetržitému provozu a stálých, časově náročných, službách personálu, se potýká s nedostatkem pracovníků. Zvláště pak v současné době, kdy byly uzavřeny školy a zaměstnanci, jejichž vlastní malé děti jsou doma, musí čerpat volno na péči o ně.
DOPORUČENÍ: zahrnout zaměstnance z oblasti zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy do stejné kategorie jako zaměstnance ze zdravotnického prostředí, policie, atd. a umožnit umístění jejich vlastních dětí ve specializovaných zařízeních, určených kraji pro děti od 3 do 10 let.

6) Vzhledem k nedostatku personálu musíme hledat různá atypická řešení.
DOPORUČENÍ: zařadit zařízení pro výkon ÚV a OV do kategorie soc. služeb, apod., kde mohou být využíváni studenti vyšších ročníků středních škol, VOŠ a VŠ pedagogického a sociálního zaměření.

7) Neexistuje žádný manuál, metodický pokyn nebo doporučení pro případ, že by ve kterémkoliv zařízení pro výkon ÚV a OV se vyskytla osoba infikovaná koronavirem. Není tedy jasné, jak vykonávat péči o děti v zařízeních v případě, že bude uvalena karanténa na děti, pedagogické i nepedagogické zaměstnance. Budou tedy o děti pečovat zaměstnanci v karanténě, nebo jakým způsobem máme postupovat?
DOPORUČENÍ: uložit Ministerstvu školství ČR, aby ve spolupráci s odbornou veřejností (pracovníci ÚV a OV) a hygienickými orgány, připravilo krizový manuál pro zařízení ÚV a OV.

Velmi děkuji a věřím, že i přes velmi složitou situaci v celé ČR nám pomůžete s řešením výše uvedených problémů v závislosti na skutečnostech, že se jedná o tisíce osob v našich zařízeních napříč ČR, žijících v síti, která je funkční a spolehlivá.

Miloš Picek
předseda ANV