Okruhy činností

Okruhy činností ANV pro období podzim 2018 – podzim 2022

* Pokračovat ve formách výměny zkušeností a dalšího vzájemného vzdělávání se v podobě osvědčených workshopů. Hledat nová témata, která mohou být i v řadě případů mnohem užší a vyhraněnější a od toho se také budou odvíjet i nižší počty účastníků. Využívat poznatků, získaných z workshopů, pro jednání s dalšími partnery, tvorbě legislativních a strategických dokumentů v oblasti výkonu ústavní výchovy. Dodržovat jarní a podzimní cyklus. Podzimní workshop spojovat s Valnou hromadou ANV.

* Posilovat význam ANV ve vztahu k dotčeným vrcholovým státním institucím (MŠMT, MPSV, MS, MV, MZ), jakož i k politickým reprezentacím ČR – parlament, senát, ale i krajům. Snažit se intenzivně dosáhnout pozice možnosti vyjadřování se a připomínkování připravovaných materiálů, týkajících se oblasti institucionální výchovy a to u všech dotčených ministerstev. Na stejném základě pak hledat spolupráci se sdruženími a dalšími organizacemi, působících na poli ústavní a ochranné výchovy (především FICE, ÚZS, ASP, Sdružení opatrovnických soudců, Sdružení sociálních pracovnic). Navazovat kontakty s NGO příznivě nakloněných problematice ANV, hledat naopak cesty účinné obrany vůči negativně se vymezujícím institucím neziskového charakteru. Všechny aktivity se snažit argumentačně opírat o pevná data, doložitelná fakta a měřitelné údaje o skutečnostech, odehrávajících se na poli náhradní rodinné péče.

* Nacházet a prohlubovat kontakty s odborníky ze zahraničí – především ze Slovenska; navázat komunikaci s odborníky ze sousedních států Německa, Rakouska a Polska. Využívat přenosů jejich zkušeností pro práci ANV.

* Nadále pokračovat v hledání cest k pozitivní prezentaci zařízení pro ústavní a ochrannou výchovu v médiích a ve vztahu k veřejnosti obecně. Tento úkol musí být i stálou a samozřejmou povinností všech členů ANV.

* Podpora komunikace členské základny a orgánů ANV. Zvyšovat kvalitu oficiálních webových stránek www.asociacenahradnivychovy.cz . Zároveň by bylo vhodné, aby se ANV dokázala shodnout na výběru a zavedení loga a doprovázejícího grafického manuálu tak, abychom i z hlediska PR byli moderní institucí i s těmito „drobnostmi“.

* Dokončit revizi členské základny tak, aby všichni členové byli aktivní stran svých práv i povinností, aby se nevytvářely „černé duše“ a pohled na ANV tak byl kdykoliv naprosto jasný a transparentní v počtu jejích členů a z toho odvozené síly zařízení, které zastupuje.

* Splnit úkol z předchozího období, VV ANV musí připravit pro Radu ANV materiál jak finančně ohodnotit především členy budoucího VV (ale i případné další aktivní členy ANV – např. pověřené úkoly v určitých specifických záležitostech) a to zcela určitě v jejich provozních nákladech, souvisejících s jejich prací pro ANV. Zvážit, zda nemotivovat jejich aktivity i jednorázovými ročními odměnami tak, jak je to běžné např. v zastupitelstvech obcí. Běžný administrativní a účetní servis ocenit přiměřenou částkou ve vztahu k jednotlivcům nebo subjektům, který jej vykonávají.

* Aktivně se podílet na vyhodnocení, tvorbě a následném prosazení novely, nebo nového zákona 109 o ústavní výchově.

* Znovu se pokusit o návrat kompetencí (přemisťování dětí) pro DÚ – novela OZ 89/2012.

* Hledat cesty k zajištění právních služeb v souvislosti s činnostmi v zařízeních ústavní a ochranné výchovy.

* Pokusit se analyzovat odměňování zaměstnanců a ředitelů v zařízeních OV a ÚV bez ohledu na typ zřizovatele. Ze získaných výsledků vyvodit následné kroky k narovnání stavu.

Schváleno Valnou hromadou ANV dne 7.11.2019 na Skalském Dvoře.