kde nás najdete

menu

úvodní stránka
kontakty
okruhy činností
dokumenty
Veřejný ochránce práv
workshopy
zápisy Rady ANV
seznam zařízení
přihláška
fotogalerie
důležité odkazy
napište nám
autor stránek

přečtěte si

 
Tanec je pro mne brána do jiného světa

 

 
okruhy činností


Okruhy činností ANV
pro období podzim 2018 – podzim 2022

Pokračovat ve formách výměny zkušeností a dalšího vzájemného vzdělávání se v podobě osvědčených workshopů. Hledat nová témata, která mohou být i v řadě případů mnohem užší a vyhraněnější a od toho se také budou odvíjet i nižší počty účastníků. Využívat poznatků, získaných z workshopů, pro jednání s dalšími partnery, tvorbě legislativních a strategických dokumentů v oblasti výkonu ústavní výchovy. Dodržovat jarní a podzimní cyklus. Podzimní workshop spojovat s Valnou hromadou ANV.

Posilovat význam ANV ve vztahu k dotčeným vrcholovým státním institucím (MŠMT, MPSV, MS, MV, MZ), jakož i k politickým reprezentacím ČR – parlament, senát, ale i krajům. Snažit se intenzivně dosáhnout pozice možnosti vyjadřování se a připomínkování připravovaných materiálů, týkajících se oblasti institucionální výchovy a to u všech dotčených ministerstev. Na stejném základě pak hledat spolupráci se sdruženími a dalšími organizacemi, působících na poli ústavní a ochranné výchovy (především FICE, ÚZS, ASP, Sdružení opatrovnických soudců, Sdružení sociálních pracovnic). Navazovat kontakty s NGO příznivě nakloněných problematice ANV, hledat naopak cesty účinné obrany vůči negativně se vymezujícím institucím neziskového charakteru. Všechny aktivity se snažit argumentačně opírat o pevná data, doložitelná fakta a měřitelné údaje o skutečnostech, odehrávajících se na poli náhradní rodinné péče.

Nacházet a prohlubovat kontakty s odborníky ze zahraničí – především ze Slovenska; navázat komunikaci s odborníky ze sousedních států Německa, Rakouska a Polska. Využívat přenosů jejich zkušeností pro práci ANV.

Nadále pokračovat v hledání cest k pozitivní prezentaci zařízení pro ústavní a ochrannou výchovu v médiích a ve vztahu k veřejnosti obecně. Tento úkol musí být i stálou a samozřejmou povinností všech členů ANV.

Podpora komunikace členské základny a orgánů ANV. Zvyšovat kvalitu oficiálních webových stránek www.asociacenahradnivychovy.cz . Zároveň by bylo vhodné, aby se ANV dokázala shodnout na výběru a zavedení loga a doprovázejícího grafického manuálu tak, abychom i z hlediska PR byli moderní institucí i s těmito „drobnostmi“.

Dokončit revizi členské základny tak, aby všichni členové byli aktivní stran svých práv i povinností, aby se nevytvářely „černé duše“ a pohled na ANV tak byl kdykoliv naprosto jasný a transparentní v počtu jejích členů a z toho odvozené síly zařízení, které zastupuje.

Splnit úkol z předchozího období, VV ANV musí připravit pro Radu ANV materiál jak finančně ohodnotit především členy budoucího VV (ale i případné další aktivní členy ANV – např. pověřené úkoly v určitých specifických záležitostech) a to zcela určitě v jejich provozních nákladech, souvisejících s jejich prací pro ANV. Zvážit, zda nemotivovat jejich aktivity i jednorázovými ročními odměnami tak, jak je to běžné např. v zastupitelstvech obcí. Běžný administrativní a účetní servis ocenit přiměřenou částkou ve vztahu k jednotlivcům nebo subjektům, který jej vykonávají.

Aktivně se podílet na vyhodnocení, tvorbě a následném prosazení novely, nebo nového zákona 109 o ústavní výchově.

Znovu se pokusit o návrat kompetencí (přemisťování dětí) pro DÚ – novela OZ 89/2012.

Hledat cesty k zajištění právních služeb v souvislosti s činnostmi v zařízeních ústavní a ochranné výchovy.

Pokusit se analyzovat odměňování zaměstnanců a ředitelů v zařízeních OV a ÚV bez ohledu na typ zřizovatele. Ze získaných výsledků vyvodit následné kroky k narovnání stavu.

Schváleno Valnou hromadou ANV dne 7.11.2019 na Skalském Dvoře.