kde nás najdete

menu

úvodní stránka
kontakty
okruhy činností
dokumenty
Veřejný ochránce práv
workshopy
zápisy Rady ANV
seznam zařízení
přihláška
fotogalerie
důležité odkazy
napište nám
autor stránek

přečtěte si

 
Tanec je pro mne brána do jiného světa

 

 
úvodní stránka

Slovo úvodem


Vítáme Vás na internetových stránkách
Asociace náhradní výchovy, Lublaňská 33, 120 00 Praha 2.

aktuálně

Jak se žilo dětským domovům
v nouzové době?


Vyjádření ANV
k reportáži TV Seznam


Sledujte web: anv.webgarden.cz
- informace pro boj s onemocněním COVID 19


Výkonný výbor ANV dne 18. 03. 2020 odeslal ministrovi vnitra, ministrovi školství a Bezpečnostní radě státu následující podnět:

Vážení páni ministři, vážený pane předsedo,
dovolte, abych se na Vás obrátil s naléhavou prosbou ve věci zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, které jsou sdruženy v Asociaci náhradní výchovy (cca 90 zařízení). V těchto zařízeních je v současné době umístěno přibližně 6 500 dětí a odpovídající počet zaměstnanců. Tedy poměrně velmi vysoce koncentrovaný počet lidí v nepřetržitém provozu. ANV si udělalo rychlou analýzu napříč svými zařízeními jak typově (DD, DDŠ, VÚ, DÚ), tak i napříč územím ČR. Výsledkem analýzy je velmi složitá situace a neuspokojivý stav opatření, která jsou v současné době v ČR nastavena ve vztahu k nemoci Covid-19 a týkají se našich zařízení. Nejasná situace je umocněna různými pohledy, nařízeními a opatřeními institucí, které by měly situaci řešit, a to především MPSV, MŠMT a kraje. Dostávají (nedostávají) se nám různá doporučení, která jsou mnohdy protichůdná, rozdílná v řadě aspektů, atd. Obracíme se tedy na Vás s žádostí o sjednocení a nápravu v dané problematice.

Zásadní nedostatky shledáváme v následujících sedmi bodech:
1) MPSV jsou doporučovány a nezrušeny návštěvy dětí u osob odpovědných za výchovu, stejně tak, jako jsou doporučeny návštěvy těchto osob v našich zařízeních (dle stanoviska MPSV ze dne 17.3.2020 možno konzultovat tyto aktivity s příslušným lékařem a hygieniky). Jsme přesvědčeni, že míra ohrožení a možného přenosu na ostatní děti a zaměstnance našich zařízení je velmi vysoká. 
DOPORUČENÍ: s okamžitou platností zastavit obě aktivity - jak tzv. dovolenky dětí u rodičů, tak návštěvy osob odpovědných v zařízeních.

2) V řadě případů se u dětí, které se vrací z dovolenek, projevily zdravotní problémy, teploty, atd. Lze předpokládat, že s návraty dalších se bude tento problém navyšovat. Ředitelem je nařízena karanténa těmto osobám. Došlo již ovšem k několika případům, kdy takovýto jedinec odmítá opatření – omezení pohybu, nošení roušek, atd. Někteří pak projevují vysokou míru agresivity a ohrožují ostatní děti a personál. 
DOPORUČENÍ: přijmout opatření v součinnosti s Policií ČR, kdy by bylo možné takovéhoto jedince umístit do speciálního zařízení – otázka vazebních možností, řešení v rovině zdravotnických zařízení, atd.

3) Návštěvy OSPOD v našich zařízeních také nejsou striktně MPSV zrušeny a v některých případech i přes naše vysvětlování a argumentaci, že v současné době není vhodné zatěžovat naše zařízení riziky, jen těžko a složitě obracíme tento (v mnoha případech) administrativní a v aktuálním stavu společnosti i nepotřebný úkon. 
DOPORUČENÍ: s okamžitou platností vydat nařízení MPSV tyto návštěvy zrušit (tím není samozřejmě dotčena telefonická a elektronická komunikace s dětmi).

4) Nikde v uplynulých dnech nezazněly, při jakýchkoliv informativních záležitostech (tiskové konference, metodické pokyny, atd.), skutečnosti o tom, že by naše zařízení, která splňují z hlediska provozu naprosto stejný výkon aktivit jako sociální služby, domovy důchodců, atd., měly být vybaveny ochranným materiálem (roušky, desinfekce, atd.). 
DOPORUČENÍ: zařadit zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy do kategorie zdravotnictví, soc. služeb, policie, atd. a počítat se zásobováním výše uvedenými ochrannými pomůckami.

5) Naše zařízení, díky nepřetržitému provozu a stálých, časově náročných, službách personálu, se potýká s nedostatkem pracovníků. Zvláště pak v současné době, kdy byly uzavřeny školy a zaměstnanci, jejichž vlastní malé děti jsou doma, musí čerpat volno na péči o ně. 
DOPORUČENÍ: zahrnout zaměstnance z oblasti zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy do stejné kategorie jako zaměstnance ze zdravotnického prostředí, policie, atd. a umožnit umístění jejich vlastních dětí ve specializovaných zařízeních, určených kraji pro děti od 3 do 10 let.

6) Vzhledem k nedostatku personálu musíme hledat různá atypická řešení. 
DOPORUČENÍ: zařadit zařízení pro výkon ÚV a OV do kategorie soc. služeb, apod., kde mohou být využíváni studenti vyšších ročníků středních škol, VOŠ a VŠ pedagogického a sociálního zaměření.

7) Neexistuje žádný manuál, metodický pokyn nebo doporučení pro případ, že by ve kterémkoliv zařízení pro výkon ÚV a OV se vyskytla osoba infikovaná koronavirem. Není tedy jasné, jak vykonávat péči o děti v zařízeních v případě, že bude uvalena karanténa na děti, pedagogické i nepedagogické zaměstnance. Budou tedy o děti pečovat zaměstnanci v karanténě, nebo jakým způsobem máme postupovat? 
DOPORUČENÍ: uložit Ministerstvu školství ČR, aby ve spolupráci s odbornou veřejností (pracovníci ÚV a OV) a hygienickými orgány, připravilo krizový manuál pro zařízení ÚV a OV.

Velmi děkuji a věřím, že i přes velmi složitou situaci v celé ČR nám pomůžete s řešením výše uvedených problémů v závislosti na skutečnostech, že se jedná o tisíce osob v našich zařízeních napříč ČR, žijících v síti, která je funkční a spolehlivá.

Miloš Picek
předseda ANV


JARNÍ WORKSHOP 2020 SE PŘESOUVÁ NA PODZIM 2020

 

kalendář

valná hromada

listopad 2020

rady

květen 2020

výkonný výbor

02. 04. 2020

VIZE 2030

VIZE 2030

dnes má svátek

návštěvník číslo